Bonus malus ladder

Bonus malus ladder

Bonus malus ladder

Het b/m systeem is een Nederlandse term uit de autoverzekering. Door middel van het bonus-malus ladder worden ‘goede rijders’ (verzekerden die geen schade claimen) beloond en slechte rijders gestraft.

De term bonus-malus komt uit het Latijn. Bonus is het Latijnse woord voor goed en malus voor slecht. Het huidige systeem is ingevoerd in 1982 als vervanging van het no-claimsysteem.

Vaak wordt er nog gesproken van no-claimkorting als bonus-malus korting wordt bedoeld. Een b/m ladder komt in de meeste Europese landen voor, inhoudelijk zijn er echter grote verschillen.

Werking

Het b/m systeem beloont schadevrije rijders met een lagere premie en straft schade rijdende bestuurders met een hogere premie. Het systeem werkt met een bonus-malus ladder.

Deze ladder bestaat uit een aantal treden (doorgaans 15 tot 20). Aan elke trede is een bepaalde korting of toeslag op de premie gekoppeld. Na een jaar waarin geen schade ten laste van de verzekering is gekomen, stijgt de verzekerde één trede.

Na een jaar waarin één of meer schades zijn geclaimd zakt de verzekerde een aantal treden, meestal zo’n vijf voor één schade.

De bonus malus ladder begint meestal bij 25% toeslag en eindigt bij 75 of 80% korting.

Voorbeeld bonus malus tabel

De bonus malus ladder is eigenlijk een tabel. Hier vind je een voorbeeld van een bonus malus tabel.

Voordelen Autoverzekeraar.nl

Gratis Verhaal

Gratis Polischeck

Tot 80% No Claim

Direct dekking

Inschaling op trede

De verzekeraar bepaalt op welke trede de verzekerde wordt ingeschaald. De verzekeraar zal doorgaans een standaard-trede hebben waarop iemand wordt ingeschaald.

Afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, aantal kilometers per jaar, woonplaats en beroep kunnen er een aantal extra treden toegekend worden. Het eventuele bij een eerdere verzekeraar opgebouwde aantal schadevrije jaren wordt daarbij opgeteld.

bonus/malus (B/M)-systeem

De premie voor de Aansprakelijkheids- en (Beperkt/ Uitgebreid) Cascoverzekering wordt vastgesteld mede op basis van de ingeschaalde trede op de B/M-ladder.

Voor personenauto’s wordt vaak uitgegaan van inschaling op basis van trede 4. Tel hierbij op de extra internet tredes van de Autoverzekeraar , vaak 3.

Vanuit de inschalingstrede vindt een verhoging plaats met het aantal treden in verband met schadeverloop waarop men bij aanvang van de verzekering (volgens de gegevens uit Roydata, de databank voor royementsgegevens) recht heeft.

Bij voortzetting van de verzekering wordt de korting of toeslag voor het volgende verzekeringsjaar vastgesteld aan de hand van de B/M-ladder, rekening houdend met het al dan niet schadevrij rijden gedurende het afgelopen verzekeringsjaar.

Terugval van korting bij schade

Iedere melding van een gebeurtenis waaruit voor de maatschappij een verplichting tot uitkering kan voortvloeien geldt als één schade die van invloed is op het kortingspercentage.

Een dienovereenkomstig gewijzigde Bonus/ Malus trede geldt met ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar na de datum waarop de gebeurtenis plaats had. Indien de schademelding na het eerstbedoelde tijdstip is verwerkt heeft de maatschappij het recht met terugwerkende kracht suppletie van premie te vorderen.
Een schademelding op de aansprakelijkheids- of op de (beperkt) casco-dekking beïnvloedt de premies voor beide verzekeringsvormen.

Welke schades zijn van invloed?

In principe is elke schade die ten laste van de verzekering komt van invloed op de bonus-malus korting. Voor zover mogelijk zal de verzekeraar een schade trachten te verhalen op een aansprakelijke wederpartij. Wanneer dit verhaal slaagt dan komt de schade niet ten laste van de verzekering en wordt de bonus malus korting niet aangepast.

Daarnaast is het gebruikelijk dat de verzekerde een vergoede schade later voor eigen rekening kan nemen waardoor er eveneens geen gevolgen voor de premie zijn.

Bij de meeste verzekeraars zijn alle schades die onder de beperkt-casco dekking vallen, zoals schade door diefstal, inbraak, ruitbreuk, hagel, storm en (wilde) dieren, niet van invloed op de bonus malus ladder korting.

Afgifte Royementsgegevens

Bij het overstappen naar een andere verzekeraar worden aan het systeem Roy-data, dat slechts toegankelijk is voor motorrijtuigenverzekeraars, de royementsgegevens gemeld.

Tot deze royementsgegevens behoort het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Deze schadevrije jaren zijn van belang voor de Bonus/ Malus korting bij de nieuwe verzekeraar. De oude verzekeraar is verplicht de cliënt op de hoogte te stellen van het gemelde aantal schadevrije jaren.

Deze systematiek is ingevoerd voor royementsgegevens met een royementsdatum vanaf 1 september 2007. Vanaf die datum behoeven cliënten geen royementsverklaringen meer door te sturen naar de nieuwe verzekeraar.

Schadevrije jaren bepalen

Schadevrije jaren zijn bij schadevrij rijden eenvoudig te bepalen, zoals in onderstaand voorbeeld:

Iemand wordt met bovenstaande Bonus/ Malus ingeschaald op trede 5. Deze persoon sluit voor het eerst in zijn leven een autoverzekering af.

Na vijf jaar schadevrij te hebben gereden zegt hij zijn verzekering op aangezien hij bij een andere verzekeraar een beter aanbod krijgt. De verzekeraar geeft nu een royementsverklaring af met vijf schadevrije jaren. Deze schadevrije jaren neemt de volgende verzekeraar over.

Bij een schade wordt het aantal schadevrije jaren aangepast aan de hand van het aantal treden achteruitgang op de bonus-malus ladder. Hierdoor kunnen ook negatieve schadevrije jaren ontstaan.

De terugval

De persoon uit bovengenoemd voorbeeld zegt na vijf jaar zijn verzekering op. In het derde jaar heeft hij echter een aanrijding veroorzaakt. In het derde jaar ‘valt’ hij nu terug van trede 7 (45% korting) naar trede 3 (15% korting).

In het derde jaar had hij twee schadevrije jaren bij de nieuwe verzekeraar opgebouwd. Deze twee schadevrije jaren worden verminderd met de 4 treden terug. Er resteren derhalve -2 schadevrije jaren (een zogenoemde malus registratie). De verzekeraar geeft, als de verzekerde in dat jaar van verzekeraar zou veranderen, royementsgegevens af aan Roy-data met -2 schadevrije jaren.

Daarnaast wordt er melding gemaakt bij het centrale meldpunt van de verzekeraars, (FISH, Fraude en Informatiesysteem Holland). De nieuwe verzekeraar kan de malus registratie eenvoudig achterhalen vanuit FISH.

FISH

FISH ondersteunt verzekeraars en gevolmachtigden enerzijds bij het voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude en anderzijds bij het inschatten van een verzekeringsrisico.

FISH geeft een gedetailleerd inzicht in het verzekeringsverleden van personen en bedrijven.

Door collectieve informatie uitwisseling door de aangesloten partijen wordt een volledig beeld over het schadeverleden van personen en bedrijven beschikbaar gesteld.

Voor elke branche haalt FISH geautomatiseerd de informatie op over welke claimmeldingen er zijn geweest. Ook wordt gekeken naar verhoogde risico’s op grond van bijzondere gebeurtenissen uit het verleden. De raadpleging van een bedrijf in de databank van CIS wordt geautomatiseerd verrijkt met historische en gelieerde bedrijfsgegevens, actuele bestuurdersinformatie en faillissementsgegevens.

Met al deze informatie kunt u mogelijk verhoogde risico’s of onterechte schadeclaims beoordelen. FISH draagt op deze manier bij aan een betere schadelast beheersing en schadelast beperking en een optimalisatie van
acceptatie- en schadeafhandelingsprocessen.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23