pechhulp hulpverlening

Pechhulp verzekering

De incasso voor de Pechhulp verzekering auto van de verschuldigde premie wordt verzorgd door Voogd & Voogd Verzekeringen.

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden dient de volledige premie uiterlijk op de 30e dag na de premievervaldatum te zijn voldaan, anders zal de dekking vanaf de dag volgend op die waarop deze 30 dagen termijn is verstreken worden geschorst.

Schorsing van de dekking houdt in dat u vanaf dat moment niet meer verzekerd bent met alle gevolgen van dien. Eventuele schaden komen vanaf dat moment voor uw eigen rekening. Tevens kunnen aan derden verstrekte uitkeringen op u worden verhaald.

pechhulp verzekeringBij automatische incasso dient u zorg te dragen voor voldoende saldo. Bankoverschrijvingen dienen te worden voldaan binnen de op de factuur vermelde termijn.

Indien achterstand ontstaat in één en of meer termijnbetaling(en) wordt deze achterstand niet ongedaan gemaakt door betaling van de volgende termijnbetaling. Pas op het moment dat de achterstallige termijnbetaling(en) door ons is/zijn ontvangen, herleeft de dag volgend op die waarop de betaling is ontvangen, de dekking, echter niet met terugwerkende kracht.

In aanvulling op, dan wel in afwijking van de pechhulp auto polisvoorwaarden geldt de volgende bepaling.
Wanneer de premie 75 dagen na de premievervaldatum nog steeds niet is voldaan, dan heeft de verzekeraar het recht de Pechhulp verzekering overeenkomst te beëindigen, welke na beëindiging niet meer in kracht wordt hersteld.

Hulpverlening verzekering

Deze pechhulp verzekering is tot stand gekomen en de pechhulp auto polis is opgemaakt op basis van de door de verzekeringnemer, via internet aan ons verstrekte gegevens zonder dat hier enig persoonlijk advies aan ten grondslag heeft gelegen.

De verzekeringnemer is op basis van artikel 7: 928 Burgerlijk Wetboek verplicht voor het sluiten van de pechhulp verzekering alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar (mededelingsplicht). Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze pechhulp verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd.

Niet alleen de wetenschap van verzekeringnemer is bij de beantwoording bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze pechhulp auto verzekering. Indien niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. De verzekeraar heeft bovendien het recht de pechhulp verzekering met onmiddellijke ingang op te zeggen indien verzekeringnemer met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of als de verzekeraar bij kennis over de ware stand van zaken de pechhulp verzekering niet zou hebben gesloten.

Deze mededelingsplicht betreft nadrukkelijk ook de juiste beantwoording door de verzekeringnemer van de slotvragen.

De verzekeringnemer is gehouden de op het pechhulp polisblad vermelde gegevens direct na ontvangst van het polisblad nauwkeurig te controleren.

Afwijkingen dan wel onjuistheden dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad schriftelijk aan de maatschappij gemeld te worden. Na afloop van deze termijn van 14 dagen wordt als vaststaand aangenomen dat de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens juist zijn overgenomen en dat de gegevens op het pechhulp auto polisblad en op andere bij de verzekering behorende documenten correct zijn.

Voordelen Autoverzekeraar

1.Gratis Verhaalservice
Als er een goede kans op verhaal is, wordt de schade geheel kosteloos in behandeling genomen.
2.Direct verzekerd
Aan het einde van uw aanvraag zie je meteen of wij je voorlopige dekking kunnen verlenen.
3.Gratis Polischeck
Met de Polischeck bekijken wij of je nog wel goed en voordelig verzekerd bent bij je huidige verzekeraar.
4.Tot 80% Noclaim
Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe meer korting je krijgt op je premie.

HULP NODIG ? BEL ONS : 0223 - 62 74 23